Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Gegužės mėnesio skelbimai

 • Esant karantinui ir pandemijos grėsmei, vyskupo nurodymu, sekmadieniais įvedamos dar vienos šv. Mišios, kurios bus aukojamos 10:30 val. Prašome pasirinkti šv. Mišių laiką, kad nebūtų pažeisti karantino reikalavimai: šeštadienio vakaro 18 val. šv. Mišios. Sekmadienį 9:00, 10:30, 12:00 ir 18:00 val. Katedroje, bei 13:00 val. šv. Kryžiaus (mažojoje) bažnyčioje.
 • Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
  • 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
  • 18 val. Šv. Mišios
 • Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio šeštadienis:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius
 • Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos Diena:
  • 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
  • 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas.
  • 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“.
  • Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
  • Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.

Šventoji adoracijos para mūsų parapijoje

„Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt28,20).

Lietuvos vyskupai nuoširdžiai kviečia įsijungti į nenutrūkstamą maldos grandinę, kurios tikslas padėkoti už Dievo gailestingumą mums žmonėms ir sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. To siekiant jau keletas metų kiekvieną dieną vis kitoje Lietuvos bažnyčioje vyksta 24 valandų (nuo ryto 8 val iki ryto 8 val) Švč. Sakramento adoracija.

MŪSŲ PARAPIJOJE ŠVENTOJI ADORACIJOS PARA nuo GEGUŽĖS 29 d. (šeštadienio) 8 val. ryto iki 30 d. (sekmadienio) 8 val. ryto

Kviečiu visas maldos grupeles ir kiekvieną žmogų atrasti laiko pabūti su Viešpačiu. Bus sąrašas galėtumėte užsirašyti adoracijai ypač nakties valandomis.

Adoratio — lot. k. garbinimas, žavėjimasis. Adoracija – nėra lengvas maldos būdas, nes atrodo, kad ji visiškai neliečia mūsų jausmų. Tyla adoracijoje yra labai svarbi. Daug žodžių čia nereikia. Svarbiausias dalykas, kurį adoruojantysis turi „daryti“ – tai būti. Kūno laikysena gali būti įvairi – galima klūpėti, sėdėti, stovėti, tačiau viską reikia daryti pagarbiai, nes adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Esame priešais Jėzų, kuris realiai ir visas yra šioje Ostijoje! Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje aktyviausia parapijos bendruomenės dalis vienijasi maldos budėjime. Švč. Sakramento adoracija mums leidžia regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas visada su mumis.

„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jn 4, 23)

Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui, suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą, o mums visiems malonę nepaliaujamai garbinti Viešpatį.

Jis mus kviečia: „Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“ (Mt 26, 38)

Mielieji,

Baigiasi dar vieni Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo galiojimo metai. Šis įstatymas kiekvienam gyventojui suteikia galimybę neatvėrus piniginės, t.y. be jokių papildomų išlaidų iki 2% metinių gyventojų pajamų (GPM) mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Viena iš tokių organizacijų yra mūsų parapija. Iki 2021 m. gegužės mėn. 1 d. Jums reiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą, nurodant kam skiriate 2% 2020 metų GPM. Maloniai prašome paskirti šiuos pinigus mūsų parapijai. Valstybinė mokesčių inspekcija REIKALAUJA, kad FR0512 forma būtų pildoma internetine prieiga www.vmi.lt/deklaraciios. Pildant deklaraciją yra galimybė užpildyti 5 metams (iki 2024), kad nereikėtų kiekvienais metais vėl pildyti. Jei nuolat pervedate kitai organizacijai, tai parapijietis turėtų bent jau kas keli metai pagelbėti ir savo parapijai. 2% GPM bus pervesti paskirtai organizacijai tik tuo atveju jei deklaruojate pajamas. Kol nebus deklaruotos pajamos, Jūsų pervesti pinigėliai nebus priskaičiuoti.

Jūsų aukos tiek pervestos į sąskaitą, tiek atneštos į parapiją, tiek paaukojamos parapijos lankymo metu (kalėdojant) skiriamos parapijos išlaikymui. VILKAVIŠKIO ŠVČ. M. M MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA. Įm. k. 191298828. Atsisk. sąsk. Luminor bankas LT134010040100091538.

Nuoširdus ačiū visiems mūsų parapijos geradariams už nuolat parodomą ir pasidalijamą gerumą. Tai parodo parapijiečių sąmoningumą, padrąsinimą ir viltį. Ačiū, kurie jaučia pareigą ir atsakomybę ir asmenine auka prisideda prie parapijos gyvenimo Nuolat šv. Mišiose meldžiamės už parapijos geradarius, kad Viešpats laimintų gerą Jų širdį. Maloniai kviečiame užpildydami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos prašymą FR0512.

PRIMENAME, KAD TIK PATEIKUS METINĘ GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARACIJĄ IKI GEGUŽĖS 1 D., BUS UŽSKAITYTAS IR PRAŠYMAS FR0512. 

Parapijietis bent kas kelinti metai prisimintų ir pervestų jau atskaičiuotus pinigėlius parapijai. Tad kreipiuosi į visus Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos tikinčiuosius tikėdamasis supratimo ir nuoširdaus bendradarbiavimo. Gyvename labai sunkius ir sudėtingus laikus. Tai dar labiau apsunkina įgyvendinti gerus norus. Tačiau visuomet yra gera valia, noras ir  pareigingumas.

Nuoširdus AČIŪ.

Popiežius pradėjo maldos maratoną, kad pasibaigtų pandemija

Popiežius Pranciškus šeštadienį, gegužės 1-ąją, dvasinėje vienybėje su visa Bažnyčia, kreipėsi į Dievo Motiną Mariją su prašymu, kad pasibaigtų žmoniją jau metus kankinanti pandemija ir visi žmonės galėtų vėl sugrįžti į įprastas gyvenimo ir darbo vėžes.
Popiežius rožinio maldą Šv. Petro bazilikos Grigaliaus koplyčioje prie Marijos, krikščionių pagalbos, paveikslo pradėjo simboliniu žibinto uždegimu ir tradicinės giesmės žodžiais: „Sub tuum præsidium confugimus“.
Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393