Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Mielieji,

Užverčiame dar vieną metų lapą. Šiandienos akivaizdoje tai sunkūs ir sudėtingi metai. Karo šešėlis vis nelaidžia jaustis ramiai. Tačiau su Viešpaties pagalba, su gerų žmonių pastangomis, viskas yra įveikiama. Kainų šuolis visiems sujaukė planus ir gyvenimus. Atrodė, kad beviltiška padėtis tik kelia sumaištį, bet kai einama per gyvenimą su tikėjimo šviesa, Viešpats duoda malonės gyvenime įvykdyti tuos gerus užmojus, kuriuos suplanuojame.

Kūčių stalas primena puotą, vykusią Jėzaus mirties išvakarėse. Toje puotoje paprasta nerauginta duona virto Gyvybės Duona, maitinančia daugiau dvasią negu kūną. Kalėdaitis (dar vadinamas plotkele) padėtas ant stalo ir primena mums Jėzaus atėjimą pas mus.

Dievas panorėjo tapti kaip vienas iš mūsų: „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų..“ Švenčiame didžiausias mūsų tikėjimo paslaptis. Jėzaus gimimas primena ir parodo, kad esame vienos Dievo šeimos nariai, pašaukti mylėti vieni kitus. Šį šventinį vakarą, nuoširdžiai dėkojame visiems už Jūsų parodytą gerą širdį visuose reikaluose per metų įvykius. Gaudami iš dangiškojo tėvo savo reikmėms, Jūs pasidalijate ir su tais, kuriems reikia. Įdomi Dievo logika: duok ir tau bus duota; užsispausk ir tu nieko neturėsi! AČIŪ, kad būdami šviesos vaikai tai liudijate ir savo gyvenimu.

Laiminame Jus, kad visados būtumėte stiprūs, kad Gerais Jėzus suteiktų sveikatos ir gerovės; kad visuomet pleventų tą šventą naktį angelų skelbtoji RAMYBĖ!

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8 ir 18 val. Šeštadienį šv. Mišios 9, 10:30 ir 18 val. Sekmadieniais 9, 12 ir 18 val katedroje. 13 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Kiekvieną sekmadienį nuo 17 val. iki 18 val šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas, kalbamas šv. rožančius. Iškilmių dienomis šv. Mišios būna sekmadienio tvarka – 9, 12, ir 18 val. Kiekvieno mėnesio 13 d. meldžiamės aukotojų intencija į Švč. M. Mariją. I-ąjį mėnesio penktadienį 18 val. meldžiamės aukotojų intencija už gyvus ir mirusius onkologinius ligonius.

Paaukoti šv. Mišioms reikėtų kuo anksčiau, kad būtų laisva Jūsų norima diena ir valanda. Šv. Mišios aukojamos ir už gyvus (gimtadienio proga; prašant sveikatos ir t.t.) ir už mirusius (laidotuvių dienoje, keturnedėlio d., metinių, pirmus metus kas mėnesį; metinių paminėjimui ir t.t.).

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę arba labai reikalinga Viešpaties stiprybė žemiškame kelyje.

Pasirūpinkite seneliais, ligoniais (ypač sunkiai sergančiais), kurie nebegali ateiti į bažnyčią, kad jiems būtų suteikti šv. Sakramentai.

Baigiasi dar vieni Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo galiojimo metai. Šis įstatymas kiekvienam gyventojui suteikia galimybę neatvėrus piniginės, t.y. be jokių papildomų išlaidų iki 1,2% metinių gyventojų pajamų (GPM) mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Viena iš tokių organizacijų yra mūsų parapija. Iki 2023 m. gegužės mėn. 1 d. Jums reiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą, nurodant kam skiriate 1,2% 2021 metų GPM. Maloniai prašome paskirti šiuos pinigus mūsų parapijai. Valstybinė mokesčių inspekcija REIKALAUJA, kad FR0512 forma būtų pildoma internetine prieiga www.vmi.lt/deklaraciios1,2% GPM bus pervesti paskirtai organizacijai tik tuo atveju jei deklaruojate pajamas. Kol nebus deklaruotos pajamos, Jūsų pervesti pinigėliai nebus priskaičiuoti. Kad nereikėtų pildyti kiekvienais metais suteikiama galimybė penkiems metams užpildyti deklaraciją.

Jūsų aukos tiek pervestos į sąskaitą, tiek atneštos į parapiją skiriamos parapijos išlaikymui. VILKAVIŠKIO ŠVČ. M. M MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA. Įm. k. 191298828. Atsisk. sąsk. Luminor bankas LT134010040100091538.

Ačiū, kurie jaučia pareigą ir atsakomybę ir asmenine auka prisideda prie parapijos gyvenimo. Nuolat šv. Mišiose meldžiamės už parapijos geradarius, kad Viešpats laimintų gerą Jų širdį.

„Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios“. Todėl visus širdies troškimus, aukos išraiška, paliekame aukų dėžutėse.

Nuoširdus AČIŪ visiems mūsų parapijos geradariams, kurie savo darbu, auka, užaugintu gėriu, Advento ir Gavėnios pasninko vaisiais, carito ir maisto banko vykdomų akcijų metu prisidedate prie vargstančiųjų išlaikymo. Mūsų parapijos socialinė valgyklėlė išsilaiko tik iš kiekvieno Jūsų geros širdies. Popiežius Pranciškus šitaip kalbėjo: „Jūsų pagalba sunkumus patirtantiems vyrams ir moterims yra gyvas Kristaus, kuris visais laikais eina kartu su žmonija, švelnumo skelbimas. Eikite šiuo savanoriško ir nesavanaudiško įsipareigojimo keliu. Būtina liudyti neatlygintinumo vertę: vargšai negali tapti galimybe pasipelnyti! Skurdas šiandien keičia savo veidą (atsiranda naujų skurdo apraiškų!) ir vargšams kyla naujų lūkesčių: jie patys siekia būti lyderiais, organizuojasi ir, svarbiausia, praktikuoja tarpusavio solidarumą tarp kenčiančiųjų, tarp paskutiniųjų. Jūs esate pašaukti perskaityti šiuos laiko ženklus ir tapti įrankiu, padedančiu vargšams aktyviai įsitraukti. Solidarizuotis su vargšais reiškia mąstyti ir veikti bendruomeniškai, teikti pirmenybę visų gyvenimui, o ne tam, kad gėrybės būtų sukauptos tik kai kurių rankose. Tai taip pat reiškia kovą su struktūrinėmis skurdo priežastimis: nelygybe, nedarbu ir benamyste, socialinių ir darbo teisių neužtikrinimu. Solidarumas – tai būdas kurti istoriją kartu su vargšais, vengiant tariamai altruistinių darbų, kurie kitus palieka pasyvius. […]’

Bažnyčios patikimumą įtikinamai liudija ir jūsų tarnystė apleistiems vaikams, ligoniams, vargšams, neturintiems maisto ir darbo, pagyvenusiems žmonėms, benamiams, kaliniams, pabėgėliams ir imigrantams, visiems nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių … Trumpai tariant, visur, kur tik yra pagalbos poreikis, jūs pateikiate aktyvų ir nesavanaudišką liudijimą. Nešdami vieni kitų naštas, jūs padarote regimą Kristaus įstatymą (plg. Gal 6,2; Jn 13,34). Brangūs broliai ir seserys, jūs savo rankomis liečiate Kristaus kūną: nepamirškite to. [… ] Pasauliui reikia konkrečių solidarumo ženklų, ypač kai jis susiduria su abejingumo pagunda. Jam reikia žmonių, kurie savo gyvenimu priešintųsi individualizmui – polinkiui galvoti tik apie save ignoruojant savo vargstančius brolius. Tarnaudami visada būkite laimingi ir kupini džiaugsmo, bet niekada nemanykite, kad esate geresni už kitus. Tegul jūsų gailestingumo darbas būna nuolankus ir iškalbingas Jėzaus Kristaus, kuris ir toliau pasilenkia prie kenčiančiųjų ir jais rūpinasi, darbo tęsimas“.

Tegul šie popiežiaus žodžiai dar labiau visus padrąsina daryti gera.

Gruodžio mėnesio skelbimai

  • Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
  • Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
  • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
  • Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis: Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus. Nuo 10 iki 15 val. parapijos salėje Kauno Klinikų Kraujo Centro savanoriai lauks visų galinčių būti kraujo donorais. Nelikime abejingi, mūsų kraujo lašas gali kažkam išgelbėti gyvybę.
  • Gruodžio 5 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
  • Gruodžio 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
  • Gruodžio 8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmė. Šv. Mišios į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.

Popiežius Pranciškus Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai

Brangūs broliai ir seserys!

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ – tokie yra šių metų Kūrinijai skirto laikotarpio tema ir kvietimas. Ekumeninis laikotarpis prasideda rugsėjo 1-ąją Pasauline maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją Šv. Pranciškaus švente. Tai ypatingas metas visiems krikščionims kartu melstis ir rūpintis mūsų bendraisiais namais. Iš pradžių įkvėptas Konstantinopolio ekumeninio patriarchato, šis laikas yra galimybė skatinti mūsų „ekologinį atsivertimą“ – šventojo Jono Pauliaus II paragintą atsivertimą, kaip atsaką į „ekologinę katastrofą“, kurią dar 1970 m. numatė šventasis Paulius VI.

 

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kartu su Europos socialiniu fondu vykdo projektą

Siekdama mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste. Projekto metu visus priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms kviečiame pasinaudoti valgyklos, dušo ir skalbyklos paslaugomis.
Mus rasite adresu: Vytauto g. 14, Vilkaviškis, šalia Vilkaviškio Katedros.
Skalbyklos paslaugomis galima pasinaudoti darbo dienomis nuo 9 iki 10val.
Dušo paslaugomis – darbo dienomis nuo 10 iki 11 val.
Socialinė valgykla covid19 infekcijos metu maisto dainius dalina išsinešimui kasdien nuo 10 iki 11val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393