Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

ALELIUJA! Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su Viešpačiu. ALELIUJA!

Brangūs parapijiečiai,

Retas žmogus Lietuvoje nešvenčia Velykų. Ir nėra ko apgailestauti, kad daugumos gyventojų žinios apie šią šventę apsiriboja vien tik kiaušinių marginimu. Beje, Velykos, yra pati svarbiausia viso katalikiško pasaulio šventė. Kas yra Velykos ir kaip turėtume jas pasitikti? Kiek tai yra sąmoningai, nežinau, bet žmonės, švęsdami krikščioniškas šventes – Velykas ar Kalėdas, tarsi stengiasi ignoruoti tikrąją jų esmę. Ko gero, tokį požiūrį atsinešėme iš sovietinių laikų, kai išsaugodami tam tikrus šių švenčių atributus (margintus kiaušinius ar papuoštą eglutę) bandėme neva prikelti pagoniškas tradicijas – žiemos saulėgrąžą, gamtos atgimimą ir pan. Iš tiesų, daugybė krikščioniškų švenčių detalių yra atkeliavusios ir sutampa ar buvo sutapatintos su senosiomis etnografinėmis tradicijomis.

Tačiau jei švenčiame Velykas, o ne Kiaušinių dieną, verta trumpam prisiminti, kas tai yra. Manoma, jog lietuviškas Velykų pavadinimas kilęs iš baltarusiško šventės pavadinimo „Velikyj dienj“, kuris reiškia Didžioji diena.

Neužgiedosime šią didžią dieną ALELIUJA prieš tai neiškentę Golgotos, nepravirkę po kryžiumi, nenusigandę prie tuščio kapo… Prisikėlimo kelionė prasideda ten… Kristus nueina šį kelią dėl mūsų, dėl žmonių, dėl tavęs ir manęs.

Prisikėlęs Kristus težadina viltį, paguodą, gyvenimą!!! Su šv. Velykom – Kristaus Prisikėlimu!!!

Mielieji,

Baigiasi dar vieni Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo galiojimo metai. Šis įstatymas kiekvienam gyventojui suteikia galimybę neatvėrus piniginės, t.y. be jokių papildomų išlaidų iki 1,2% metinių gyventojų pajamų (GPM) mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Viena iš tokių organizacijų yra mūsų parapija. Iki 2024 m. gegužės mėn. 1 d. Jums reiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą, nurodant kam skiriate 1,2% 2023 metų GPM. Maloniai prašome paskirti šiuos pinigus mūsų parapijai. Valstybinė mokesčių inspekcija REIKALAUJA, kad FR0512 forma būtų pildoma internetine prieiga www.vmi.lt/deklaraciios1,2% GPM bus pervesti paskirtai organizacijai tik tuo atveju jei deklaruojate pajamas. Kol nebus deklaruotos pajamos, Jūsų pervesti pinigėliai nebus priskaičiuoti.

Jūsų aukos tiek pervestos į sąskaitą, tiek atneštos į parapiją skiriamos parapijos išlaikymui. VILKAVIŠKIO ŠVČ. M. M MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA. Įm. k. 191298828. Atsisk. sąsk. Luminor bankas LT134010040100091538.

Nuoširdus ačiū visiems mūsų parapijos geradariams už nuolat parodomą ir pasidalijamą gerumą. Tai parodo parapijiečių sąmoningumą, padrąsinimą ir viltį. Ačiū, kurie jaučia pareigą ir atsakomybę ir asmenine auka prisideda prie parapijos gyvenimo Nuolat šv. Mišiose meldžiamės už parapijos geradarius, kad Viešpats laimintų gerą Jų širdį.

Laiko dulkės apneša net gražiausius objektus, pastatus ir gyvenimus. Daugelis pastebėjote, kad laiko dulkės apnešė ir mūsų katedros vidų: langus, sienas…

Todėl kreipiuosi į visus, visus parapijiečius suremti pečius ir surinkus pinigų suremontuoti katedrą. Būtina tvarkyti langus (turbūt pastebėjote vandens nutekėjimus po lietaus ant sienos) ir perdažyti pajuodusias sienas. Tai kainuoja labai daug, apie 200 tūkstančių eurų. Kainos didžiulės ką tik pajudinsi. O katedroje dar ir aukštis. Auką galite atnešti į kleboniją, zakristiją arba pervesti į banko sąskaitą nurodant katedros remontui: Luminor bankas LT394010051005432858.

Gali kai kam atrodyti, kad nereikia. Bet deja – reikia. Ačiū visiems, už supratingumą, gerumą, nuoširdumą.

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, ir svarbiausia – priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę. Ypač tiems, kurie mirė staiga, be šventųjų Sakramentų, nesusitaikę su Gyvenimo Viešpačiu.

AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią. Savo auką galite atnešti į zakristiją, į parapijos raštinę arba pervesti į banko sąskaitą: Luminor bankas LT134010040100091538. arba SEB bankas LT467044060005455714. Gerasis Viešpats už kiekvieną gerą širdį teapipila savo malonėmis.

Tai padaryti galime tik kartu eidami ir dalindamiesi, padėdami ir džiaugdamiesi, kad Viešpats duoda ir mes galime duoti.

Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.

Balandžio mėnesio skelbimai

  • Balandžio 1 d. – II šv. Velykų diena. Šv. Mišios 9, 12, 18 val. 14,30 val. šv. Mišiose melsimės dėkodami Dievui už prelato Vytauto Gustaičio 70 m. jubiliejų. 11 val. šv. Mišios Pūstapėdžių koplyčioje.
  • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 8 val. melsimės aukotojų intencija į šv. Antaną.
  • Balandžio 4 d. – šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus). Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
  • Balandžio 7 d. – Atvelykis (Dievo Gailestingumo) sekmadienis. 12 val. šv. Mišiose melsimės dėkodami Dievui už dekano kan. Virginijaus Gražulevičiaus 25 m. kunigystės.
    • 11 val. šv. Mišios Antupių koplyčioje.
  • Balandžio 8 d. pirmadienį švenčiama Viešpaties Apreiškimo iškilmė (atkelta iš kovo 25 d. – didžiosios savaitės).
  • Nuo balandžio 14 d. sekmadienio užrašoma sudėtinėms Šv. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas.
  • Balandžio 21 d. – IV Velykų sekamdienis – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena – Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

Dievo Dvasia veda Kristaus keliu

Kristaus žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“, ištarti vadinamojoje atsisveikinimo kalboje per Paskutinę vakarienę. Ir čia kalbama apie Kristaus sekimą, kuriam evangelijoje pagal Joną skiriama iš tiesų labai daug dėmesio. Galime netgi sakyti, kad sekimas čia suprantamas kaip tikėjimo sinonimas. Jei žodį „tikėjimas“ suprantame visų pirma kaip proto ir valios nuostatą, tai „sekimas“ išryškina kitą svarbų aspektą – keliavimą, ėjimą, dinamiškumą, kuris turi būti būdingas krikščionio gyvenimui. Sekimas ne tik atspindi tam tikrą proto ir širdies nuostatą, bet nubrėžia mokinio gyvenimo programą, ėjimą Viešpaties nurodytu keliu, dalyvavimą jo misijoje.

Jei Jėzus yra kelias, tai Šventoji Dvasia yra vadovė, padedanti šiuo keliu eiti. Toliau toje pačioje evangelisto Jono užrašytoje atsisveikinimo kalboje Jėzus sako: „Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę“ (16, 12). Šventosios Dvasios vaidmenį tikinčiojo gyvenime galime palyginti su teatro suflerio vaidmeniu. Teatre sufleris yra pasislėpęs ir žiūrovams nematomas. Taip ir Šventoji Dvasia lieka tarsi užkulisiuose. Sufleris žodžius taria šnabždėdamas, kad jų negirdėtų žiūrovai, o girdėtų tik aktorius. Dvasia taip pat kalba tyliai. Tačiau, kitaip nei žmonės, ji kalba ne į ausį, bet į širdį. Ji ne tik primena Evangelijos žodžius, bet ir juos paaiškina, pritaiko situacijoms. Ištikimybė Dievo Dvasios įkvėpimams yra tiesiausias kelias į šventumą. Jei žmogus nori pasiekti šventumą, negana tik laikytis bendrų taisyklių, kurios galioja visiems, bet reikia stengtis suprasti, ko iš jo ir tik iš jo vieno laukia Dievas.

Tačiau čia susiduriame su rimtu sunkumu: kaip atskirti, kurie įkvėpimai ateina iš Dievo Dvasios, o kurie – iš pasaulio dvasios, iš žmogaus aistrų ar netgi iš piktosios dvasios. Yra tam tikri kriterijai, kuriuos galėtume pavadinti objektyviais. Doktrinos srityje – tai visų pirma tikėjimas, kad Kristaus yra Išganytojas. Šv. Paulius tai paaiškina sakydamas, kad „nė vienas, kuris kalba Dievo Dvasios skatinamas, nesako: „Prakeiktas Jėzus!“ Ir nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 Kor 12, 3). Moralės srityje pagrindinis kriterijus yra koherentiškumas, nuoseklumas. Iš Šventosios Dvasios gautas įkvėpimas niekada nereikalaus daryti to, kas prieštarauja Dievo valiai, išreikštai Šventajame Rašte, Bažnyčios mokyme. Dieviškasis įkvėpimas niekada neskatins veiksmų, kuriuos Bažnyčia laiko amoraliais.

Tačiau kartais šių objektyvių kriterijų nepakanka, nes tenka rinktis ne tik tarp gėrio ir blogio, bet tarp vieno gėrio ir kito gėrio, ir reikia suprasti, ko Dievas nori konkrečiomis aplinkybėmis. Tačiau, ir čia galime visiškai pasitikėti Šventosios Dvasios vadovavimu. Tai iš tiesų yra paprasčiau, nei mums atrodo. Mumyse kalbanti Dvasia visada mus teisingai pamokys. Dažniausiai pakanka paprasto vidinio žvilgsnio, širdies judesio, susikaupimo ir maldos akimirkos. (jm / Vatican News)

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kartu su Europos socialiniu fondu vykdo projektą

Siekdama mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste. Projekto metu visus priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms kviečiame pasinaudoti valgyklos, dušo ir skalbyklos paslaugomis.
Mus rasite adresu: Vytauto g. 14, Vilkaviškis, šalia Vilkaviškio Katedros.
Skalbyklos paslaugomis galima pasinaudoti darbo dienomis nuo 9 iki 10val.
Dušo paslaugomis – darbo dienomis nuo 10 iki 11 val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393