Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8 ir 18 val. Šeštadienį šv. Mišios 9, 10,30 ir 18 val. Sekmadieniais 9, 12 ir 18 val katedroje. 13 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Kiekvieno mėnesio 13 d. meldžiamės aukotojų intencija į Švč. M. Mariją.
Popiežiaus Pranciškaus paraginti, kiekvieną mėnesio 19 d. meldžiamės aukotojų intencija į šv. Juozapą.
Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.
I-ąjį mėnesio penktadienį 18 val. meldžiamės aukotojų intencija už onkologinius gyvus ir mirusius ligonius.
Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę.

AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią. Savo auką galite atnešti į zakristiją, į parapijos raštinę arba pervesti į banko sąskaitą: Luminor bankas LT134010040100091538. Arba SEB bankas LT467044060005455714. Gerasis Viešpats už kiekvieną gerą širdį teapipila savo malonėmis. Maldose nuolat meldžiamės už geradarius.

Gruodžio mėnesio skelbimai

  • Lapkričio 28 d. – Pirmas Advento sekmadienis: Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
    • Rarotų pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas: Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.
  • Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus). Atraskime laiko dienos metu užeiti pas Viešpatį, kuris tavęs laukia…
  • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
  • Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
  • Gruodžio 5 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis: 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
  • Gruodžio 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
  • Gruodžio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.

Kasmetinė gerumo akcija

Esant sudėtingai situacijai šalyje bei stebint išaugusius pagalbos reikalingų žmonių skaičius Carito kasmetinė pagalbos vieni kitiems iniciatyva „Gerumas mus vienija“ šiemet startavo dviem savaitėmis anksčiau. Iniciatyvos organizatoriai tikisi, kad nepaisant įtemptos padėties mūsų šalyje – žmonės norės dalintis ir aukos pagalbai vargstantiems, o tą šiemet bus galima padaryti keliais būdais. Nuo gruodžio mėnesio prie žvakelių iniciatyvos šiemet prisijungia ir mūsų partneris – didžiausias prekybos tinklas „Maxima“, taip pat visą gruodį bus galima paaukoti ir uždegti virtualią žvakutę virtualiame akcijos „Gerumas mus vienija“ žemėlapyje.

 

Šalies bažnyčiose žvakelės bus dovanojamos už auką, o surinktos lėšos panaudojamos vargstantiems ir susiduriantiems su gyvenimo sunkumais, kuriuos globoja Carito organizacija visoje Lietuvoje. Daugiau kaip du dešimtmečius Carito akcija „Gerumas mus vienija“ yra gera galimybė asmeniškai ir bendruomeniškai įsitraukti ir dalintis su vargstančiais savo dėmesiu, savanorystei skirtu laiku ir konkrečia auka, kuri vėliau virsta konkrečia pagalba – trūkstamas maistas namuose ar vargstančiųjų valgyklose, vaistai, kelionių pas gydytojus išlaidos, priemonės ir prekės vaikams, reikalingi daiktai šeimų buityje, pagalba po gaisro ir kita.

„Lietuvoje dėl pandemijos susidarė ypač sudėtinga situacija. Vis dar plintančio viruso grėsmė mūsų tarpe, nežinia, kasdien besikeičianti situacija, didėjantys pagalbos reikalingų žmonių skaičiai, socialinio artumo stoka mus lydi visus metus. Tačiau artėjant metų pabaigai norisi žmones sutelkti ir pakviesti uždegti ar pastiprinti viltį, paskleisti šviesą ir šilumą vieni kitų širdyse. Tamsa yra bejėgė prieš šviesą, o Caritas žvakelė yra simbolinis „įrankis“ įnešti kuo daugiau šviesos vieni kitų gyvenimuose“, – sakė Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė.

Advento žvakelės daliai Lietuvos gyventojų jau tapo tradicija. Uždegę šią žvakelę ant savo šventinio stalo, padovanoję ją savo artimiesiems, draugams ar bendradarbiams, kaimynams žmonės atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms. Visos šiųmetės akcijos žvakelės „Gerumas mus vienija“ yra rankų darbo. Jos su dideliu atsakingumu ir rūpesčiu gaminamos Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakių dirbtuvėse. Čia už žvakeles suaukotas lėšas yra sukurtos ir išlaikomos kelios darbo vietos žmonėms, siekiantiems sustiprinti savo įgūdžius bei grįžti į darbo rinką.

Nuo gruodžio 1 dienos startuos virtualus žvakelių žemėlapis, neturintis sienų, apribojimų ir griežtų reikalavimų dėl atstumų išlaikymo, ir atsiras galimybė aukoti bei gauti dovanų žvakelių prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse, kur jas dalins Carito savanoriai, visoje Lietuvoje. Tikimasi, kad virtualiame akcijos „Gerumas mus vienija“ žemėlapyje žvakeles nuo gruodžio 1-osios iki 31 dienos degs ir užsienyje gyvenantys tautiečiai, ir Lietuvos gyventojai.

Praėjusiais metais vykusios iniciatyvos metu visoje Lietuvoje buvo paaukota 57 tūkst. Eur ir padovanota apie 55 tūkst. žvakelių. Surinktos aukos padėjo aprūpinti vargstančias šeimas su vaikais įvairiomis prekėmis, priemonėmis, taip pat prisidėjo prie Caritas vaikų dienos centrų veiklos įgyvendinimo, pagelbėjo organizuojant senelių aplankymą ir pagalbą jiems namuose bei prisidėjo prie kitų vargstančiųjų poreikių visoje Lietuvoje.

„Tegul šių metų akcijos žvakučių liepsna suteikia jaukumo mūsų namams, stiprina vienybę su vargstančiais ir teikia viltį, kurios taip esame reikalingi šiuo sudėtingu laiku“, – kviečia Carito atstovai.

Paaukoti pagalbai vargstantiems bei gauti dovanų Caritas žvakelę galima: visose šalies bažnyčiose, parapijose bei Caritas centruose (lapkričio 21–gruodžio 24 d.); prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse (gruodžio 1–gruodžio 24 d.); uždegant žvakelę virtualiame Caritas žvakučių žemėlapyje (gruodžio 1–gruodžio 21 d.).

Advento pasninko vaisiai Libano tikintiesiems

Lietuvos vyskupai kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Visose Lietuvos bažnyčiose organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Taip atsiliepiama į Lietuvą pasiekusį Libano krikščionių pagalbos prašymą.

Popiežius Pranciškus, kurio iniciatyva 2021 m. liepos 1 d. buvo organizuota Susikaupimo ir maldos už Libaną diena, šios šalies dabarčiai ir ateičiai apibūdinti pasirinko kupinus vilties poeto Kalilio Džibrano žodžius: „Už juodos nakties uždangos mūsų laukia aušra“. Esame kviečiami dėti visas pastangas, kad ši aušra išauštų kuo greičiau.

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti savo broliams Libane. Katedroje yra aukų dėžutė Jūsų aukoms Libano tikintiesiems. Arba galima aukoti į specialią Lietuvos vyskupų konferencijos paramos Libanui sąskaitą LT40 7044 0600 0107 0355, nepamirštant nurodyti mokėjimo paskirtį Pagalba Libanui.

 

Kunigo Boutros Bou Nassif (Beirutas) laiškas tikintiesiems:

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. (Mt 5,3)

„Susidūrę su pasikartojančiomis tragedijomis, kurias žino kiekvienas šio krašto gyventojas, suvokiame didžiulį pavojų, keliantį grėsmę pačiam šalies egzistavimui. Libanas negali būti paliktas vienumoje“. Šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai užbaigia tai, ką jau buvo patvirtinęs šventasis Jonas Paulius II, tai yra, kad Libanas yra „žinia“. Ši žinia yra ne kas kita, kaip: visi žmonės yra lygūs prieš Dievą, sukurti pagal Jo paveikslą, ir kad visi turi teisę gyventi taikoje ir laisvėje.

Šiuo metu Libane yra dvi vyraujančios religijos: musulmonų ir krikščionių. Vyraujančios krikščionių grupės: stačiatikiai ir katalikai. Vyraujanti katalikų dalis maronitai.

Ekonominis Libano žlugimas prasidėjo 2019 m., pagrindinė to priežastis buvo politinės problemos, vėliau ekonominė padėtis dar pablogėjo po COVID-19 pandemijos. Visa tai sukėlė daug skurdo ir sukėlė dar didesnes žmonių kančias.

Pagrindinės šalies privačios įstaigos, kurioms daugiausia vadovavo krikščionys ir kurios priėmė tiek krikščionis, tiek musulmonus: mokyklos, ligoninės, bankai yra atsidūrę sunkioje situacijoje. Pastaraisiais metais šie trys sektoriai sistemingai nyko. Šiuo metu mokyklos po truputį vėl atveria duris, žlugo bankų sistema, o ligoninės neturi nei tinkamų medžiagų, nei priemonių, nei vaistų, kad galėtų padėti žmonėms.

Dėkojame Lietuvos žmonėms už solidarumą, o Bažnyčiai – už tai, kad galvoja apie Libaną ir jo žmones. Ši pagalba mums yra svarbi moralinė parama“.

Lydėkime Libano žmones savo malda, ištieskime jiems pagalbos ranką!

Popiežiaus žinia seneliams ir visiems pagyvenusiems žmonėms

Liepos 25-ąją – Švč. M. Marijos tėvų, Jėzaus senelių – šventųjų Joakimo ir Onos – liturginės šventės išvakarėse pirmą kartą bus minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šia proga Šventasis Tėvas kreipiasi į visus senelius ir pagyvenusius žmones.

„Aš esu su jumis per visas dienas“ (Mt 28, 20) – Viešpats, prieš žengdamas į dangų, pažadėjo savo mokiniams. Šį pažadą šiandien jis kartoja ir tau, brangus seneli, brangi senele“, – sako popiežius. „Puikiai suprantu, kad ši žinia tave pasiekia sunkiu metu. Pandemija buvo tarsi nelaukta smarki audra, ji kaip smarkus išmėginimas užklupo kiekvieno gyvenimą, tačiau ypatingai žiauri ji buvo senatvės sulaukusiems žmonėms. Daugybė mūsų susirgo, daug mirė arba matė savo sutuoktinių ar artimųjų mirtį. Daugybė buvo priversti labai ilgai gyventi vienatvėje“, – sako popiežius, patikindamas, kad Viešpačiui žinomos visų žmonių kančios ir jis nė vienam nėra abejingas.

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kartu su Europos socialiniu fondu vykdo projektą

Siekdama mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste. Projekto metu visus priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms kviečiame pasinaudoti valgyklos, dušo ir skalbyklos paslaugomis.
Mus rasite adresu: Vytauto g. 14, Vilkaviškis, šalia Vilkaviškio Katedros.
Skalbyklos paslaugomis galima pasinaudoti darbo dienomis nuo 9 iki 10val.
Dušo paslaugomis – darbo dienomis nuo 10 iki 11 val.
Socialinė valgykla covid19 infekcijos metu maisto dainius dalina išsinešimui kasdien nuo 10 iki 11val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393