Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Mielieji,

Laiko dulkės apneša net gražiausius objektus, pastatus ir gyvenimus. Daugelis pastebėjote, kad laiko dulkės apnešė ir mūsų katedros vidų: langus, sienas…

Todėl kreipiuosi į visus, visus parapijiečius suremti pečius ir surinkus pinigų suremontuoti katedrą. Būtina tvarkyti langus (turbūt pastebėjote vandens nutekėjimus po lietaus ant sienos) ir perdažyti pajuodusias sienas. Tai kainuoja labai daug, apie 200 tūkstančių eurų. Kainos didžiulės ką tik pajudinsi. O katedroje dar ir aukštis. Auką galite atnešti į kleboniją, zakristiją arba pervesti į banko sąskaitą nurodant katedros remontui: Luminor bankas LT394010051005432858.

Gali kai kam atrodyti, kad nereikia. Bet deja – reikia. Ačiū visiems, už supratingumą, gerumą, nuoširdumą.

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, ir svarbiausia – priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę. Ypač tiems, kurie mirė staiga, be šventųjų Sakramentų, nesusitaikę su Gyvenimo Viešpačiu.

AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią. Savo auką galite atnešti į zakristiją, į parapijos raštinę arba pervesti į banko sąskaitą: Luminor bankas LT134010040100091538. arba SEB bankas LT467044060005455714. Gerasis Viešpats už kiekvieną gerą širdį teapipila savo malonėmis.

Tai padaryti galime tik kartu eidami ir dalindamiesi, padėdami ir džiaugdamiesi, kad Viešpats duoda ir mes galime duoti.

Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.

Kovo mėnesio skelbimai

  • Kovo 1 d. – Pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
  • Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. šv. Mišios padėkos intencija už geradarius
  • Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis: Šv. Mišiose meldžiamės už parapiją ir pašaukimus. Maldos už Lietuvius pasaulyje diena.
  • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo iškilmė ir pirmasis mėnesio pirmadienis: Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
  • Kovo 5 d. – Pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
  • Kovo 7 d. – Pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
  • Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena: 12 val. Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą.
  • Kovo 15 – 17 d. – Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijas pradėsime penktadienį (03 – 15 d) 18 val. šv. Mišiomis. Šeštadienį (03 – 16 d.) šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.). Sekmadienį rekolekcijų šv. Mišios 9, 12 ir 18 val. Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.

Pranciškus: esame Dievo mylimos dulkės

Išmalda, malda ir pasninkas įgalina mus skleisti Dievo meilę ant daugelio kasdienio gyvenimo situacijų „dulkių“, kad į jas sugrįžtų viltis, pasitikėjimas ir džiaugsmas. Būtent todėl išmalda, malda ir pasninkas nėra vien tiktai išoriniai veiksmai, o veda į širdį, į krikščioniškojo gyvenimo esmę, – pažymėjo popiežius Pranciškus, pradėdamas Gavėnios kelionę.

Popiežius kalbėjo apie išmaldos, maldos ir pasninko slaptumo reikšmę. Atsiverti slaptumui reiškia sugrįžti į širdį. Tai kelionė iš išorės į vidų. Tavo Tėvas regi slaptume (žr. Mt 6,  4). Vykdyti išmaldą, melstis ir pasninkauti slaptume yra tai, ko Jėzus prašo iš kiekvieno gavėnios laikotarpio pradžioje. Jis nepaliauja kartojęs: atsiverk slaptumui, sugrįžk į širdį. Sugrįžk į save. Būtent viduje apsistoja baimė, kaltės jausmas, nuodėmės, būtent į jas nužengė Viešpats tam, kad tave išgydytų ir nuskaistintų. Tad ženkime į savo vidinį kambarį: jame gyvena Viešpats, jis prisiima mūsų silpnumus ir mus myli be sąlygų.

Per Gavėnios savaites paskirkime vietos tyliai šlovinimo maldai, kurioje galėtume klausytis Viešpaties akivaizdoje taip, kaip Mozė, Elijas, taip kaip Marija ir Jėzus. Atgręžkime širdies ausis Tam, kuris tyloje nori mums pasakyti: „Aš esu Tavo Dievas, gailestingumo ir atjautos Dievas, atleidimo ir meilės, švelnumo ir rūpestingumo Dievas. Neteisk savęs. Leisk, kad mano meilė paliestų pačias giliausias ir slapčiausias tavo širdies vietas ir tau apreikštų tavo grožį, kurį pražiūrėjai, tačiau kuris tau vėl taps regimas mano gailestingumo šviesoje“.

Nebijokime atsisakyti pasaulietiškos prabangos ir sugrįžti prie širdies, prie esmės. Šv. Pranciškus apsinuogindamas visa esybe apkabino dangiškąjį Tėvą. Prisipažinkime: esame Dievo mylimos dulkėsi. Jo dėka atgimsime iš nuodėmės dulkių į naują gyvenimą Jėzuje Kristuje ir Šventojoje Dvasioje. (SAK / Vatican News)

Kalėdojimas – parapijos lankymas

Pagal tradiciją pradėsimą sielovadinį parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Ką jis iš tikrųjų reiškia ir kam reikalingas? Ar tai tik Bažnyčios primestas formalumas, būtinybė? O gal lankymo prasmė gilesnė? Tai juk gera proga kartu su kunigu padėkoti Dievui už Jo suteiktas malones, prašyti palaimos ateinantiems metams, kartu padiskutuoti tikėjimo ir parapijos klausimais, geriau susipažinti… Kalėdojimui pasistengia pranešti organizuojantis žmogus, kad visi žinotų. Gali užsirašyti nuo kurios valandos jau bus namuose.

Žmonių, tautų lankymo tradicija, galima sakyti, gyvuoja jau apie 2000 metų. Pirmasis keliavęs po įvairias vietoves ir skelbęs Gerąją Naujieną ir Dievo Žodį pats Jėzus. Apaštalų evangelijose rasime aprašyta, kaip Jėzus lankė tam tikrus asmenis ir namus, skelbė ten savo mokslą, gydė žmones. Jėzus pirmiau negu žodžiais visuomet mokė darbais: „Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau“ (Jn 13, 15). Išganytojas lankė visus, kas tik norėjo Jį priimti – netgi tuos, kurie visuomenėje buvo peikiami, kritikuojami, laikomi blogais. Jėzaus pėdomis sekė Jo įgaliotieji, kalbantys ir veikiantys Jo vardu mokiniai – apaštalai (jų buvo 12), kiti mokiniai ir sekėjai (jų buvo 72) bei Jėzaus šalininkai ir rėmėjai. Išsiuntęs savo padėjėjus į visus kraštus skelbti Dievo karalystės, Jėzus toliau pats „ėjo per apylinkės kaimus ir mokė“ (Mk 6, 6b). Tokiu būdu Jis sustiprino savo veiklą vykdydamas Tėvo Jam patikėtą planą. Ypač uoliai šį darbą atliko Jėzaus mokinys (vėliau – apaštalas) Paulius, kuris Dievo žodį skelbė keliaudamas per įvairius miestus. Jis nevengdavo lankyti po keliskart jau aplankytų žmonių, rašė jiems pamokančius laiškus. Paulius buvo pirmasis, kuris atkreipė dėmesį į skelbėjų išlaikymą ir aukas.

Kalėdojimo metu visi šeimos nariai turėtų pasistengti būti namuose. Priimant kunigą, reikia pasiruošti maldai vietą: padengti stalą šventine staltiese, ant stalo padėti kryžių, žvakes. Kiekviena parapija turi savo parapijiečių sąrašus, kuriuos kalėdojimo metu kunigas papildo, pvz., įrašo priimtus sakramentus, informaciją apie šeimos padėtį, problemas.

Tada yra laikas pasikalbėti aktualiomis, susijusiomis su tikėjimu ir morale temomis, gvildenančiomis tikėjimo esmės ieškojimą. Kartais norint aptarti su kunigu savo problemas, svarbius reikalus nepakanka laiko juos išspręsti kalėdojimo metu, nes lankymas trunka 10-15 min. Tokiu atveju ilgesnei diskusijai galima susitarti su kunigu kitu, tinkamesniu laiku, mat per vieną dieną neįmanoma pas kiekvieną šeimą užtrukti ilgiau, – juk reikia aplankyti keliasdešimt kitų namų.

Jeigu kalėdojimo dieną tam tikra šeima/asmuo dėl konkrečių priežasčių kunigo priimti negali, kalėdojimą galima atidėti kitam laikui. Tada būtina susitarti su kunigu atskirai.

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kartu su Europos socialiniu fondu vykdo projektą

Siekdama mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste. Projekto metu visus priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms kviečiame pasinaudoti valgyklos, dušo ir skalbyklos paslaugomis.
Mus rasite adresu: Vytauto g. 14, Vilkaviškis, šalia Vilkaviškio Katedros.
Skalbyklos paslaugomis galima pasinaudoti darbo dienomis nuo 9 iki 10val.
Dušo paslaugomis – darbo dienomis nuo 10 iki 11 val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393