Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8:00 ir 18:00 val. Šeštadienį šv. Mišios 9:00, 10:30 ir 18:00 val. Sekmadieniais 9:00, 12:00 ir 18:00 val. katedroje. 13:00 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Kiekvieną sekmadienį nuo 17:00 val. iki 18:00 val. šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.

Kiekvieno mėnesio 13 d. meldžiamės aukotojų intencija į Švč. M. Mariją. I-ąjį mėnesio penktadienį 18:00 val. meldžiamės aukotojų intencija už gyvus ir mirusius onkologinius ligonius.

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę.

AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią. Savo auką galite atnešti į zakristiją, į parapijos raštinę arba pervesti į banko sąskaitą: Luminor bankas LT134010040100091538. arba SEB bankas LT467044060005455714. Gerasis Viešpats už kiekvieną gerą širdį teapipila savo malonėmis.

Tai padaryti galime tik kartu eidami ir dalindamiesi, padėdami ir džiaugdamiesi, kad Viešpats duoda ir mes galime duoti.

Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.

Birželio mėnesio skelbimai

 • Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos kiekvieną dieną skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame kuo gausiau dalyvauti, po vakaro šv. Mišių (Sekmadieniais – prieš šv. Mišias 17.40 val.) adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.
 • Birželio 9, 16 ir 23 d. 13 val. Šv. Kryžiaus – Mažojoje bažnyčioje šv. Mišių NEBUS.
 • Birželio 1 d. – meldžiamės už parapijos geradarius.
 • Birželio 2 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės) ir Tėvo diena. 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. 12 val. Sudėtinės šv. Mišios už gyvus tėvus. Po Šv. Mišių – Švč. Jėzaus Širdies litanija. 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“. Po visų šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams. Nuo Tėvo Dienos visą birželio mėnesį bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
 • Birželio 2 d. 11 val. šv. Mišios Antupių koplyčioje už gyvus ir mirusius aukotojų Tėvus. .
 • Birželio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Birželio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. šv. Mišios į šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po šv. Mišių pamaldos prie šv. Antano relikvijų ir palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Birželio 5 – 13 d. – laukiant vyskupijos globėjo šv. Antano iškilmės – novena (devyndienis) į šv. Antaną (meldžiantis už jaunimą, šeimas, dvasinius pašaukimus ir visą vyskupiją).
 • Birželio 6 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus). Jėzaus Širdies litanija giedosime prieš vakaro Šv. Mišias.
 • Birželio 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis ir Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena. Galime pelnyti visuotinius atlaidus už viešą maldos „Gerasis Jėzaus“ kalbėjimą: 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Birželio 13 d. – Vyskupijos globėjo – šv. Antano Paduviečio atlaidai, šv. Mišios 8 ir 18 val. 12 val. šv. Mišiose vyskupiją melsis J.E. vyskupas Rimantas Norvila ir kapitulos kanauninkai.
 • Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena ir pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas: šv. Mišios už Lietuvos laisvę, bei gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius.
 • Birželio 16 d. – šv. Antano Paduviečio – Vyskupijos globėjo atlaidai. Katedroje šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis 9, 12 ir 18 val. Rinkliavos šią dieną daromos paremti vyskupijos sielovados projektus.
 • Birželio 22 d. 12 val. šv. Mišios Budavonės miške, prisimenant Budavonės kankinius ir visus nekaltai „kaltus“.
 • Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė – Joninės. Antupių koplyčioje 12 val. šv. Mišiose švęsime šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Katedroje šv. Mišios 8 ir 18 val.
 • Birželio 28 d. – 18 val. šv. Mišios už Vilkaviškio miestą ir jo gyventojus.
 • Birželio 29 d. – šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė: aplankius KATEDRĄ ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“ pelnomi visuotiniai atlaidai. Baigiasi Velykinės išpažinties laikas.
 • Liepos 1 – 12 d. – Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 • Liepos 10 d. – nuo 8 val. ryto prasidės 24 valandų adoracija: „Šventoji adoracijos para“, kurią užbaigsime 11 d. 8 val. šv. Mišiomis. Atraskime laiko ar keliolika minučių pabūti Viešpaties artumoje. Ypač raginame susiplanuoti ir susiorganizuoti maldos laiką naktį.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393