Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8 ir 18 val. Šeštadienį šv. Mišios 9, 10,30 ir 18 val. Sekmadieniais 9, 12 ir 18 val katedroje. 13 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Kiekvieną sekmadienį nuo 17 val. iki 18 val šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas, kalbamas šv. rožančius

Kiekvieno mėnesio 13 d. meldžiamės aukotojų intencija į Švč. M. Mariją. I-ąjį mėnesio penktadienį 18 val. meldžiamės aukotojų intencija už gyvus ir mirusius onkologinius ligonius.

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę.

Pasirūpinkite seneliais, ligoniais, kurie nebegali ateiti į bažnyčią, kad jiems būtų suteikti šv. Sakramentai, ypač atlikta velykinė išpažintis. Kiekvienas krikščionis turi atlikti Velykinę išpažintį iki šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės – birželio 29 d.

AČIŪ, kad savo aukomis padedate išlaikyti Bažnyčią. Jūsų aukos tiek pervestos į sąskaitą, tiek atneštos į parapiją skiriamos parapijos išlaikymui. VILKAVIŠKIO ŠVČ. M. M MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA. Įm. k. 191298828. Atsisk. sąsk. Luminor bankas LT134010040100091538. Šv. Mišiose vis nuolat meldžiamės už geradarius.

Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.

Gegužės mėnesio skelbimai

 • Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją. 18 val. šv. Mišios.
 • Gegužės 1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos Diena: 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Po šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija. 12 val. šv. Mišios už gyvas motinas. 18 val. šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“. Visose šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
  • Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.
 • Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Nuo gegužės 2 d. prasideda maldos už pašaukimus savaitė. Šią savaitę meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Tikintieji kviečiami asmeniškai ir bendruomeniškai melstis, kad jaunuoliai apsispręstų didžiadvasiškai sekti Kristų.
 • Gegužės 3 d. – šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė ir pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. šv. Mišios į šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: 8 ir 18 val. šv. Mišios už sergančius. Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus. Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Atraskime laiko pabūti su Viešpačiu.
 • Gegužės 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Gegužės 8 d. Gerojo Ganytojo sekmadienis – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.
 • Gegužės 14 d. – šv. apaštalo Motiejaus šventė. Nuo šiandien užrašoma sudėtinėms šv. Mišioms už gyvus ir mirusius Tėvus.
 • Gegužės 21 d. šeštadienį 12 val. šv. Mišiose J.E. vyskupas R. Norvila teiks Sutvirtinimo sakramentą.
 • Gegužės 27 d. laukiant Sekminių, vakaro šv. Mišiose pradedame maldų į Šv. Dvasią devyndienį.
 • Gegužės 29 d. – Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės. Katedroje tituliniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai.
 • Gegužės 31 d. – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė.
 • Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti. Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, bei palaiminimas Švč. Sakramentu.
 • Birželio 6 d. – Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės ir Tėvo diena. 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus. Po Šv. Mišių – Švč. Jėzaus Širdies litanija. 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“. Po visų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams.
  • Nuo Tėvo Dienos bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar viešoje koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas ar kalbamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393