Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Balandžio mėnesio skelbimai

 • Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžėje prie altoriaus).
 • Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Balandžio 5, 6 ir 7 d. – Gavėnios rekolekcijos.
  • Šeštadienį (kovo 6 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.)
  • Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
  • Rekolekcijas ves – kun. Artūras Kazlauskas.
 • Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
  • 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Balandžio 7 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Balandžio 14 d. – Viešpaties kančios – Verbų sekmadienis:
  • Šv. Mišiose šventinamos verbos.
  • 12 val. Šv. Mišiose po iškilmingo verbų pašventinimo – Verbų procesija. Vadovaus vysk. Rimantas Norvila.
  • Nuo šiandien užrašoma sudėtinėms Šv. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas.
 • Balandžio 15, 16 ir 17 d. – Didysis Pirmadienis, Antradienis ir Trečiadienis:
 • Balandžio 18 d. – Didysis Ketvirtadienis:
  • Ryte (8 val.) šv. Mišių nebus.
  • 12 val. Krizmos Šv. Mišios. Vyskupas su savo kunigais aukos Šv. Mišias, kurių metu bus šventinami ligonių patepimo, katechumenų ir Šv. Krizmos aliejai. Bus atnaujinami kunigystės šventimų pasiryžimai.
  • 18 val. Paskutinės vakarienės (Eucharistijos įsteigimo) Šv. Mišios, kurių metu po Garbės himno „užsigavi“ (nutyla) varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio „Gliorijos“. Po pamokslo Celebrantas Kristaus pavyzdžiu mazgos kojas dvylikai vyrų.
  • Visuotiniai atlaidai už himno „Prieš taip Didįjį“ giedojimą prieš įstatytą Švč. Sakramentą.
  • Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius ilgiau pabudėti prie išstatyto Švč. Sakramento. Adoracija vyks iki bus adoruojančių.
 • Balandžio 19 d. – Didysis Penktadienis – Kristaus kančios diena:
  • Šv. Mišios neaukojamos.
  • 9 val. Kryžiaus kelio apmąstymas adoruojant Švč. Sakramentą. Adoracija tęsis iki vakaro pamaldų.
  • Visą dieną klausykloje budės kunigas. Švęskime Susitaikymo sakramentą, atlikime išpažintį, kad Velykas švęstume vienybėje su Kristumi.
  • 18 val. Kristaus kančios pamaldos. Visuotiniai atlaidai pelnomi už Kryžiaus pagerbimą (aukos surinktos pagerbiant Kryžių skiriamos Šventosios Žemės šventovių išlaikymui). Pamaldas užbaigsime procesija į Kristaus kapo altorių (mažąją bažnyčią).
  • Nuo vakarinių pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio vakaro pamaldų prieš altoriaus Kryžių priklaupiame.
 • Balandžio 20 d. – Didysis Šeštadienis – Bažnyčia budi prie Kristaus kapo apmąstydama Jo kančią ir mirtį:
  • 9 val. Graudūs verksmai(šv. Kryžiaus bažnyčioje).
  • Visą dieną adoruojame Švč. Sakramentą Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
  • 18 val. Velyknakčio pamaldos su žiburių, žodžio, krikšto liturgijomis ir Šv. Mišiomis. Visuotiniai atlaidai pelnomi už krikšto pažadų atnaujinimą.
  • Žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakę. Norėdami parsinešti namo šv. vandens atsineškite tam indą.
  • Po Velyknakčio Šv. Mišių bus šventinami Velykų stalo valgiai.
 • Balandžio 21 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
  • 8 val. Prisikėlimo pamaldos Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mišioms.
  • Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).
 • Balandžio 22 d. – Velykų antroji diena:
  • Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
 • Balandžio 23 d. – Šv. Jurgio – Lietuvos globėjo minėjimas.
  • 9 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Jurgį aukojusiųjų intencijomis, prašant Dievo palaimos žemdirbiam. Bus šventinamos sėklos.
  • Šv. Jurgį minėsime Antupių kopl. 04.22 d. 11val.; Pūstapėdžių kopl. 04.28 d. 11 val.
 • Balandžio 25 d. – Šv. Evangelistas Morkus.
 • Balandžio 28 d. – Atvelykis (Dievo Gailestingumo sekmadienis) ir Pasaulinė Gyvybės diena – „Gyvybė – didžiausia vertybė“
  • Nuo 10 iki 15 val. parapijos salėje atvykę iš Kauno klinikų kraujo donorystės centro darbuotojai lauks kraujo donorų. Padėkime gelbėti gyvybes padovanodami dalelę savęs.
  • 11.20 val. Šventinė eisena nuo Vilkaviškio ligoninės „Už gyvybę“ (su jūsų atsineštais vėjo malūnėliais)
  • 11.50 val. Sveikinimo žodis Katedros šventoriuje.
  • 12 val. Šv. Mišios už gyvybę ir medikus.
  • 13.15 val. Atvelykio ir Gyvybės dienos šventė Katedros šventoriuje. Visus nuoširdžiai kviečiame.
 • Balandžio 29 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja – Europos globėja.
 • Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
  • 17.40 val. – Giedosime Švč. M. Marijos litaniją.
 • Gegužės 5 d. – Motinos diena.
  • 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
  • 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas.
  • 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“.
  • Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
  • Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393